دیداری تایبەت – بابەت: ژیان و خەباتی بەڕێز جەلیل گادانی بەشی...

میوانی بەرنامە : جەلیل گادانی ، سیمای ناسراوی کورد و کادری دێرینی حیزبی دێموکراتی...

دیداری تایبەت – بابەت: ژیان و خەباتی بەڕێز جەلیل گادانی ...

میوانی بەرنامە : جەلیل گادانی ، سیمای ناسراوی کورد و کادری دێرینی حیزبی دێموکراتی...

دیداری تایبەت – بابەت: ژیان و خەباتی بەڕێز جەلیل گادانی ...

میوانی بەرنامە : جەلیل گادانی ، سیمای ناسراوی کورد و کادری دێرینی حیزبی دێموکراتی...