پرسی ڕۆژ- بابەت : قەیرانی کۆڕۆنا و غیابی دەوڵەت

95